Algemene Voorwaarden

Noot vooraf: Samen Online Leren (SOL),  is een online leerplatform wat is gebouwd vanuit MC2 door Marc van Lieshout. In deze algemene voorwaarden hanteer ik de benaming MC2 omdat dit als bedrijf is ingeschreven (gedeponeerd) onder KvKnummer: 52208397. SOL is daar onderdeel van.

Algemene voorwaarden MC2

Artikel 1: Begrippen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. MC2: De heer M. van Lieshout, wonende/gevestigd te Uden, handelend onder de naam: “MC2 – Marc van Lieshout – training en coaching”;
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan MC2 de opdracht verstrekt tot het uitvoeren van de Opdracht, althans diegene die schriftelijk of op andere wijze deze algemene voorwaarden heeft aanvaard;
 3. Opdracht: de overeenkomst van opdracht tussen MC2 en de Opdrachtgever, waarbij MC2 zich jegens de Opdrachtgever verbindt tot het verrichten van nader over een te komen werkzaamheden. Onder Opdracht wordt ook een deelopdracht of vervolgopdracht, workshop of training begrepen.
 4. Bescheiden: alle door de Opdrachtgever aan MC2 ter beschikking gestelde zaken, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de Opdracht door MC2 vervaardigde zaken, waaronder stukken of gegevensdragers.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten die door de Opdrachtgever aan MC2 worden verstrekt, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De toepasselijkheid van eventuele door de Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden worden uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. Alsdan zullen eventueel nog strijdige bepalingen in de algemene voorwaarden van MC2 en de Opdrachtgever slechts tussen partijen gelden, indien en voor zover zij deel uitmaken van de voorwaarden van MC2.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Opdrachten met MC2, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden ingeschakeld.
 4. De nietig- en/of vernietigbaarheid van een of meer bepalingen, zoals opgenomen in deze algemene voorwaarden, tast(en) de rechtsgeldigheid van de overige niet-nietige of vernietigbare bepalingen in deze algemene voorwaarden, niet aan. Partijen zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3: Opdracht

 1. De Opdracht komt tot stand:
  a. als MC2 de door haar ondertekende opdrachtbevestiging, ondertekend van de Opdrachtgever terug heeft ontvangen; of
  b. als geen opdrachtbevestiging wordt toegestuurd, op het moment waarop een door de Opdrachtgever gedaan aanbod, uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard door MC2; of
  c. als de door de Opdrachtgever aan MC2 verstrekte Opdracht niet is voorafgegaan door een aanbod van MC2, op het moment waarop MC2 met de uitvoering van die betreffende Opdracht reeds een aanvang heeft gemaakt.
 2. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het gedane aanbod, is MC2 daaraan niet gebonden. De Opdracht komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij MC2 schriftelijk anders aangeeft.
 3. Wijzigingen in een reeds tot stand gekomen Overeenkomst zullen slechts van kracht zijn, indien deze wijzigingen uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
 4. MC2 zal de Opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap (als een redelijk bekwaam en zorgvuldig handelend persoon) uitvoeren.
 5. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft MC2 het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. MC2 zal zo veel mogelijk rekening houden met de wensen van Opdrachtgever omtrent de bij de uitvoering van een Opdracht te betrekken persoon of personen.
 6. De uitvoering van een Opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever. Een verstrekte Opdracht wordt geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door MC2.
 7. De Opdrachtgever vrijwaart MC2 tegen eventuele aanspraken van (door MC2 ingeschakelde) derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met de door de Opdrachtgever aan MC2 verstrekte Opdracht. De vrijwaring betreft ook de kosten van het eventuele verweer van MC2 tegen die aanspraken.

Artikel 4: Informatieverschaffing door Opdrachtgever

 1. De Opdrachtgever is gehouden om alle informatie, die MC2 aangeeft nodig te hebben voor een goede uitvoering van de Opdracht en/of waarvan de Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan weten dat MC2 die informatie nodig heeft voor een goede uitvoering van de Opdracht, ter beschikking te stellen in de vorm, in de veelvoud en op de wijze als door MC2 gewenst en bovendien zo tijdig dat MC2 de Opdracht zonder vertraging kan uitvoeren.
 2. De Opdrachtgever staat, voor zover niet duidelijk uit de inhoud of aard van de Opdracht anders voortvloeit, tegenover MC2 in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan MC2 ter beschikking gestelde informatie, ook indien deze informatie van een derde afkomstig is. Tenzij uit de inhoud van de Opdracht anders voortvloeit, is MC2 niet gehouden een gericht onderzoek te doen naar de juistheid en volledigheid van de door de Opdrachtgever versterkte informatie.
 3. Doen zich feiten of omstandigheden voor waarvan de Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan weten dat zij voor een goede uitvoering van de Opdracht door MC2 van belang zijn of kunnen zijn, dan stelt de Opdrachtgever MC2 van die feiten en omstandigheden onverwijld volledig in kennis.
 4. Indien de voor de uitvoering van de Opdracht benodigde informatie niet of niet tijdig aan MC2 zijn verstrekt, heeft MC2 het recht de uitvoering van de Opdracht op te schorten.
 5. Indien de Opdrachtgever niet, niet volledig of niet tijdig de gevraagde informatie en bescheiden verstrekt en hieruit extra werkzaamheden en/of kosten voor MC2 voortvloeien, is de Opdrachtgever gehouden om die extra werkzaamheden en/of kosten aan MC2 te vergoeden.
 6. De door Opdrachtgever verstrekte informatie wordt door MC2 niet langer bewaard dan nodig of dienstig is met het oog op de uitvoering van de Opdracht, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 7. MC2 zal de aan hem in het kader van Opdracht ter beschikking gestelde bescheiden op eerste verzoek van de Opdrachtgever retourneren.

Artikel 5: Termijn

 1. De door MC2 opgegeven termijnen zullen nimmer te beschouwen zijn als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient MC2 schriftelijk in gebreke te worden gesteld en dient MC2 een redelijke termijn te worden gegund waarbinnen alsnog aan de Opdracht kan worden voldaan.
 2. MC2 en de Opdrachtgever kunnen een termijn afspreken waarbinnen de Opdracht dient te worden afgerond. In dat geval zal die termijn niet eerder aanvangen dan wanneer een eventueel voorschot is voldaan dan wel de voor de uitvoering van de Opdracht benodigde informatie / bescheiden door de Opdrachtgever aan MC2 zijn verstrekt

Artikel 6: Honorarium en kosten

 1. De Opdrachtgever is ter zake van de in het kader van de Opdracht verrichte werkzaamheden door MC2 een honorarium op uurbasis exclusief omzetbelasting verschuldigd. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, worden de verrichte werkzaamheden in rekening gebracht tegen het ten tijde van het verrichten van die werkzaamheden, voor die werkzaamheden bij MC2 gangbare tarief. Kosten van secretariële aard worden eveneens in rekening gebracht.
  Naast het honorarium voor verrichte werkzaamheden, is de Opdrachtgever in voorkomend geval tevens aan MC2 een vergoeding verschuldigd wegens overige kosten. Hiertoe behoren (onder andere) kosten in verband met informatie uit openbare registers, door derden in rekening gebrachte kosten alsook noodzakelijke reis- en verblijfkosten van MC2 in het kader van de Opdracht.
 2. Hetgeen aan MC2 verschuldigd is – honorarium, kosten, declaraties van ingeschakelde derden – wordt door MC2 per maand aan de Opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij de Opdrachtgever en MC2 hierover uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien omzetbelasting dient te worden berekend, wordt de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.
 3. MC2 heeft het recht om een of meerdere voorschotten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen, ook wanneer zulks niet in een offerte of opdrachtbevestiging is vermeld. MC2 heeft het recht om pas met de werkzaamheden een aanvang te nemen, nadat door MC2 het aan de Opdrachtgever in rekening gebrachte voorschot is voldaan.
 4. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is MC2 gerechtigd het overeengekomen honorarium gedurende de Opdracht aan te passen, indien zich significante loon -of prijswijzigingen hebben voorgedaan.

Artikel 7: Betaling

 1. Betaling van hetgeen de Opdrachtgever aan MC2 verschuldigd is, dient te geschieden zonder aftrek, korting of verrekening door bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door MC2 aan te geven bankrekening. Tenzij anders overeengekomen, dient betaling plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum.
 2. Bij niet tijdige betaling is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is deze over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een volle maand geldt. Verder komen alle kosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke, die MC2 dient te maken ter incasso van hetgeen de Opdrachtgever ten onrechte onbetaald laat, voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden forfaitair bepaald op 15% van het opeisbare bedrag, zulks met een minimum van 250,00 Euro.
 3. MC2 is bevoegd alle werkzaamheden voor de Opdrachtgever – waaronder het verstrekken van informatie aan de Opdrachtgever en het retourneren van bescheiden – op te schorten, zolang geen volledige betaling is ontvangen.
 4. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van de Opdrachtgever naar het oordeel van MC2 daartoe aanleiding geeft, is MC2 gerechtigd van de Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door MC2 te bepalen vorm. Indien de Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is MC2 gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de Opdracht onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen de Opdrachtgever aan MC2 uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

Artikel 8: Reclames

 1. De Opdrachtgever kan op een tekortschieten van MC2 in de uitvoering van de Opdracht dan wel de betwisting van een door MC2 gezonden factuur geen beroep meer doen, indien de Opdrachtgever niet binnen veertig dagen nadat deze de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijs heeft kunnen ontdekken, deze tekortkoming schriftelijk aan MC2 heeft gemeld dan wel indien de Opdrachtgever niet binnen veertig dagen na ontvangst van de factuur de betwisting van de factuur schriftelijk aan MC2 heeft gemeld. De Opdrachtgever kan in ieder geval niet meer een beroep doen op een aan MC2 toe te rekenen gebrek of tekortkoming in de uitvoering van een Opdracht dan wel op betwisting van een factuur nadat één jaar is verstreken sinds de ontdekking van de tekortkoming of nadat de factuur is ontvangen.
 2. Reclames als bedoeld in lid 1 van dit artikel schorten de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.
 3. Indien en voor zover de Opdrachtgever naar het oordeel van MC2 op goede grond reclameert, is MC2 bevoegd naar eigen keuze hetzij het factuurbedrag aan te passen, hetzij de betreffende werkzaamheden voor eigen rekening te verbeteren dan wel opnieuw te verrichten, hetzij een gedeelte van het reeds betaalde honorarium te restitueren zonder verdere uitvoering aan de Opdracht te geven.
 4. Indien de Opdrachtgever niet binnen de in dit artikel genoemde termijnen heeft gereclameerd, vervallen al zijn/haar rechten en aanspraken uit welke hoofde dan ook, ter zake van hetgeen waarover de Opdrachtgever heeft gereclameerd of binnen die termijn had kunnen reclameren.

Artikel 9: Aansprakelijkheid voor schade

 1. Behoudens andersluidende bepalingen is MC2 op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade, die door de uitvoering van de Opdracht is toegebracht aan de Opdrachtgever, tenzij deze het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van MC2.
 2. MC2 is niet aansprakelijk voor schade c.q. niet gehouden schade te vergoeden:
  a. die veroorzaakt is door derden die bij de uitvoering van een Opdracht betrokken zijn, tenzij de schade mede is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van MC2;
  b. die het gevolg is van de Opdrachtgever of van een derde afkomstige onjuiste of onvolledige informatie, tenzij die onjuistheid of onvolledigheid voor MC2 zonder meer duidelijk had kunnen zijn;
  c. die het gevolg is van beschadiging of verlies van informatie tijdens het transporteren van informatie per post of anderszins tussen MC2 en de Opdrachtgever of tussen een van hen en derden;
  d. die ontstaat doordat derden zich ongeautoriseerd toegang verschaffen tot informatie betreffende de Opdrachtgever, bijvoorbeeld door het onderscheppen van e-mailberichten, het onderscheppen van andere vormen van elektronische overbrenging van informatie of het binnendringen in computersystemen;
  e. die niet schriftelijk is gemeld binnen veertig dagen nadat de Opdrachtgever het ontstaan van schade en/of het kunnen ontstaan van (verdere) schade heeft ontdekt of redelijkerwijs heeft kunnen ontdekken, in ieder geval niet de schade die niet schriftelijk is gemeld binnen één jaar nadat het handelen of nalaten dat de schade heeft veroorzaakt, heeft plaatsgevonden.
  f. voor indirecte schade zijdens de Opdrachtgever, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en/of schade door bedrijfstagnatie.
 3. Indien MC2 niettemin aansprakelijk is voor schade zijdens de Opdrachtgever, dan is de omvang van het schadebedrag beperkt tot maximaal driemaal de voor de Opdracht in rekening gebrachte vergoeding (exclusief omzetbelasting), behoudens het geval dat de schade onder de dekking van een door MC2 afgesloten aansprakelijkheidsverzekering valt. In het laatste geval wordt de omvang van het schadebedrag beperkt tot de hoogte van de verzekerde som, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico van MC2 onder de betreffende verzekering.
 4. De Opdrachtgever vrijwaart MC2 van alle aanspraken van derden jegens de Opdrachtgever, die verband houden met de uitvoering van de Opdracht, alsmede de overige wettelijke aansprakelijkheden die daarmee verband houden.
 5. MC2 is steeds bevoegd de schade van de Opdrachtgever zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken, waartoe de Opdrachtgever alle medewerking zal verlenen.

Artikel 10: Geheimhouding

 1. MC2 is ter zake de Opdracht en de Opdrachtgever, tenzij hij op grond van de Wet een plicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden.
 2. MC2 is niet gerechtigd de informatie die door de Opdrachtgever aan hem in het kader van de Opdracht ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Deze bepaling geldt niet indien MC2 voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure, waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
 3. MC2 is gerechtigd de na bewerking verkregen (cijfermatige) uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele Opdrachtgevers, aan te wenden voor onderzoeks- en promotiedoeleinden.

Artikel 11: Intellectuele eigendom

 1. MC2 behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot de door of in Opdracht van haar vervaardigde producten van de geest welke zij gebruikt in het kader van de uitvoering van de Opdracht van de Opdrachtgever, voor zover deze uit de wet voortvloeien.
 2. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om deze producten, waaronder ook computerprogramma’s, werkwijzen, adviezen, contracten en andere geestesproducten van MC2 al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

Artikel 12: Elektronische post (e-mail) en elektronisch dataverkeer

 1. Tenzij partijen anders overeenkomen, zal communicatie tussen de Opdrachtgever en MC2 in het kader van de uitvoering van de Opdracht kunnen plaatsvinden door middel van elektronische post. Hierbij geldt:
  a. een door middel van elektronische post verzonden bericht wordt geacht te zijn ontvangen door de geadresseerde, indien de afzender (door middel van elektronische post) een bevestiging van ontvangst van het bericht door de geadresseerde heeft ontvangen of hem anderszins van ontvangst van het bericht door de geadresseerde blijkt;
  b. ingeval van twijfel omtrent de juistheid of volledigheid van een door middel van elektronische post ontvangen bericht, is de inhoud van het door de afzender verzonden bericht bepalend;
  c. MC2 staat niet in voor de juiste, volledige en/of tijdige overbrenging van een door middel van elektronische post verzonden bericht;
  d. MC2 neemt redelijkerwijs van hem te verlangen maatregelen om te voorkomen dat derden kennis kunnen nemen van de inhoud van de door middel van elektronische post verzonden berichten en eventuele daarbij behorende bijlagen, maar kan er niet voor instaan dat derden daarvan geen kennis kunnen nemen, zodat MC2 geen aansprakelijkheid aanvaardt voor eventuele schade als gevolg van kennisneming van de inhoud van die berichten en eventuele daarbij behorende bijlagen door derden;
  e. indien de uitvoering van de Opdracht tevens geschiedt met behulp van elektronisch dataverkeer, zal MC2 redelijkerwijs van hem te verlangen maatregelen nemen om te voorkomen dat bij het verzenden of ontvangen van gegevens, zowel in de verhouding tot de Opdrachtgever als in de verhouding tot derden, storing of vertraging dan wel verminking of wijziging van gegevens optreedt. MC2 heeft echter geen invloed op de datacommunicatiemiddelen en/of computersystemen door middel waarvan het elektronisch dataverkeer plaatsvindt, zodat MC2 geen aansprakelijkheid aanvaardt voor eventuele schade als gevolg van het gebruik van elektronisch dataverkeer als hulpmiddel bij de uitvoering van de Opdracht.

Artikel 13: Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de Opdracht en alle rechtsverhoudingen tussen MC2 en de Opdrachtgever, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen die voortvloeien uit de Opdracht zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant. Partijen zullen zich eerst inspannen om op minnelijke wijze tot oplossing van het geschil te komen.

Artikel 14: Vindplaats en wijzigingen van deze algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel voor Noord-Brabant.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie (nr: 52208397) c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de Opdracht.

Uden, januari 2013

Op verzoek wordt een exemplaar toegestuurd.

MC2 Marc van Lieshout training en coaching
(MC2 Marc van Lieshout marketing, communicatie en coaching)
Kamer van Koophandel: 52208397
www.marc2.nl
info@marc2.nl